KREDİ KOMİSYON İADESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

 

Şikayet Eden :

TC Kimlik No:

Adres :

E- Posta&Telefon :

Şikâyet edilen :

Adresi :

Şikayetin parasal değeri :

Şikayetin tarihi :

Şikayetin konusu : Kredi komisyonu adı altında alınan ……………… -TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)

 

Açıklamalar:

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. Tarihinde ………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-) Bankanın tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır. Sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketiciyi bağlamaz.

4-) Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve özellikle standart sözleşme niteliğinde ise bu sözleşmenin tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir. ( 4077 S.K. m.6 ) Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna ulaşılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının müzakere edilmiş olması, kalan kısmına 4077 S.K. 6. madde hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.

Dolayısıyla benden .................. ücreti adı altında hukuksuz alınan ………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.

7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.

İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)